De Best Verzorgde Boeken

Met een historie die teruggaat tot 1926 is de jaarlijkse uitverkiezing door een vakjury van de Nederlandse Best Verzorgde Boeken de oudste van Europa. Doordat de continuïteit enige malen onderbroken is geweest, wordt de verkiezing van de Best Verzorgde Boeken van 2017 de 59ste in de reeks. De wat ouderwetse term 'best verzorgd' is altijd gehandhaafd in het bewustzijn dat de jury’s in de eerste plaats boeken uitverkiezen en niet alleen boekontwerpen. In ieder goed gemaakt boek ontmoeten inhoud en vorm elkaar; ieder goed gemaakt boek komt voort uit een samenwerking tussen een opdrachtgever (meestal een uitgever), een ontwerper en de grafische industrie. De rolverdeling tussen de verschillende partners wisselt steeds.

Jaarlijks leggen Nederlandse uitgevers, ontwerpers en drukkers 300 à 400 boeken aan de vijfkoppige jury voor. Deze bestaat als regel uit twee ontwerpers, een uitgever en een drukker; het vijfde jurylid is ofwel een boekverkoper, een conservator of curator, een wetenschapper of iemand die regelmatig over design publiceert.

 

De regels en criteria waaraan de jury zich te houden heeft, zijn minimaal. Het gaat erom dat de jury een selectie samenstelt van boeken die zich onderscheiden in de verzorging van hun vormgeving, typografie, beeldbehandeling en grafisch-technische productie. Daarbij dient de jury de relatie tussen vorm en inhoud in aanmerking te nemen. Binnen deze algemene regel staat het elke jury vrij om eigen accenten te leggen, om te besluiten welke bureau-agenda of welk jaarverslag nog net wel als een boek is te beschouwen en welke niet, en om bepaalde boeken in de selectie op te nemen die hij de moeite van het signaleren waard vindt, ondanks evidente tekortkomingen.

De jaarselectie bestaat uit maximaal 33 boeken; producties van bekende uitgevers naast museumcatalogi, jubileumboeken van bedrijven naast moeilijk vindbare privé-uitgaven. De selectie wordt jaarlijks geëxposeerd in het Stedelijk Museum Amsterdam en op een aantal andere plekken in binnen- en buitenland. Tegelijk met de expositie in het Stedelijk verschijnt de tweetalige catalogus The Best Dutch Book Designs / De Best Verzorgde Boeken. Deze presenteert de uitverkozen boeken in woord en beeld. Over elk boek schrijft de jury een beknopt rapport. Gedetailleerde gegevens over materialen en technieken bieden een kijkje in de keuken.De selectie vormt tegelijk de Nederlandse inzending naar de internationale jurering Schönste Bücher aus aller Welt in Leipzig. Daar worden aan best verzorgde boeken uit meer dan dertig landen in totaal veertien prijzen toegekend. Nederlandse boeken behalen er regelmatig prijzen. Verantwoordelijke organisator is sinds 1998 de Stichting De Best Verzorgde Boeken in Amsterdam. In deze stichting werken drie branche-organisaties samen, namelijk de Stichting CPNB (Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek), de BNO (Beroepsorganisatie van Nederlandse Ontwerpers) en de Grafische Cultuurstichting.

 

De Best Verzorgde Boeken wordt mede mogelijk gemaakt door Igepa Nederland, BNO/Pictoright (Amsterdam) en L. van Heek Textiles (Losser).

Reglement


Reglement houdende de regeling voor de jaarlijkse uitverkiezing van De Best Verzorgde Boeken, opgemaakt in november 2016.

De Stichting De Best Verzorgde Boeken wenst jaarlijks minimaal dertig en maximaal drieëndertig uitgaven (boeken) uit te verkiezen, die zich in het bijzonder onderscheiden door de verzorging van hun vormgeving, typogra­fie, afbeeldingen en grafisch-technische productie; de verhou­ding tussen vorm en inhoud wordt hierbij in aanmerking genomen.

 

De Stichting wil met deze uitverkiezing nationaal en internationaal de aandacht en de waardering bevorderen voor de cultuur van de boekver­zor­ging en het Nederlandse boek. Ook wil zij met deze uitverkiezing uitgevers en andere opdrachtgevers stimuleren om meer aandacht te besteden aan de vormgeving en de technische productie van hun uitgaven.

 

De Stichting zal de lijst van de geselecteerde uitgaven aan de media bekendma­ken. De door een onafhankelijke jury geselecteerde uitgaven zullen in een tentoonstelling worden opgenomen, die in binnen- en buitenland zal worden verspreid. In de bij de tentoonstelling behorende catalogus zullen alle geselec­teerde uitgaven alsmede het juryrapport worden opgenomen.

 

Artikel 1

In dit reglement wordt verstaan onder:

de Stichting: de Stichting De Best Verzorgde Boeken;

uitgaven: boeken en andere in oplage vervaardigde producten op papier of een daarmee gelijk te stellen drager welke naar het oordeel van de jury met boeken gelijkgesteld kunnen worden;

uitverkiezen: het opnemen van uitgaven op de lijst, bedoeld in arti­kel 8.

 

 

 

Artikel 2

1.  Jaarlijks komen minimaal dertig en maximaal drieëndertig uitgaven, die zich in het bijzonder onderscheiden door de verzorging van hun vormgeving, typografie, afbeeldingen en grafisch-technische productie voor uitverkiezing in aanmerking.

2.  Om voor uitverkiezing in aanmerking te komen dient een uitgave te voldoen aan twee van de drie volgende vereisten. De uitgave moet, al dan niet in de Nederlandse taal, zijn:

     a.  uitgegeven door een in Nederland gevestigde uitgever;

     b.  vormgegeven door een persoon die de Nederlandse nationaliteit bezit dan wel in Nederland gevestigd is;

     c.  gedrukt door een in Nederland gevestigd grafisch bedrijf.

 

Artikel 3

1.  De jury bestaat uit een oneven aantal personen met een minimum van vijf.

2.  De leden worden benoemd door het bestuur van de Stichting.

3.  De jury zal, zo mogelijk, zijn samengesteld uit:

     a.  twee grafisch vormgevers;

     b.  een deskundige uit de grafimedia-branche;

     c.  een deskundige uit de boekenbranche;

     d.  een deskundige op het terrein van de grafische vorm­geving of de boekverzorging in het algemeen.

4.  De leden worden voor twee juryjaren benoemd, gespreid over ten hoogste vier kalenderjaren, met de mogelijkheid van verlenging met één jaar, gespreid over ten hoogste twee kalenderjaren.

5.  De benoeming geschiedt per 1 december tenzij het een tussentijdse benoe­ming betreft.

6.  Herbenoeming is mogelijk vijf jaar na het verstrijken van een zittingstermijn.

7.  De jury wijst uit haar midden een voorzitter aan.

8.  De directeur van de Stichting treedt op als secretaris van de jury zonder stemrecht.

 

Artikel 4

1. Om uitgaven in te dienen nodigt de Stichting in Nederland gevestigde uitgevers, opdrachtgevers, grafisch vormgevers en grafische bedrijven uit, alsmede eventueel anderen die bij de totstandkoming van boeken betrokken zijn.

2. Daarnaast kunnen de leden van de jury individueel om voordracht van een of meer bepaalde titels verzoeken. Voorwaarde is dat degene die op zo'n verzoek ingaat, dit regle­ment erkent, met dien verstande dat artikel 5 lid 4 alsdan buiten werking blijft.

 

Artikel 5

1.  Een uitgave dient op een door de Stichting digitaal ter beschikking gesteld formulier te worden ingediend.

2.  Tegelijk met het formulier, bedoeld in het eerste lid, worden twee exemplaren van de voor te dragen Nederlandse uitgave overgedragen aan het secretariaat van de Stichting.

3.  Degene die een voordracht doet, dient zich bereid te verklaren ingeval de voorgedragen uitgave uitverkozen wordt, maximaal zes exemplaren van die uitgave om niet beschikbaar te stellen aan de Stichting ten behoeve van tentoonstellingen, mediacontacten en archivering.

4. Een inzending wordt niet in behandeling genomen voordat ten behoeve van de organisatie een deelnamebedrag is gestort. Dit bedrag bestaat uit het inschrijvingsgeld: voor één ingezonden boek betaalt men € 75, voor ieder volgende inzending van dezelfde inzender € 50 (bedragen zijn exclusief btw). Eindexamen studenten van een in Nederland gevestigde academie en degene die een jaar zijn afgestudeerd zijn vrijgesteld van betaling van het deelnamebedrag. Daarvoor dienen zij wel op het inschrijfformulier in het veld ‘extra informatie’ de naam van de academie, het jaar en de begeleidende docent aan te geven.

 

 

 

Artikel 6

Bij meerdelige uitgaven kan een enkel deel of de gehele uitgave voorgedragen en uitverkozen worden. Na uitverkiezing van een enkel deel kunnen de andere delen van dezelfde uitgave niet meer voor uitverkiezing in aanmerking komen.

 

Artikel 7

1.  Elke uitgave die verschenen is in het kalenderjaar voorafgaande aan het jaar waarin de  uitverkiezing plaatsvindt kan worden voorgedragen.
2.  Een uitgave wordt geacht te zijn verschenen in het jaar dat is vermeld in de uitgave zelf, tenzij de inzender aannemelijk maakt dat de uitgave in een ander jaar is verschenen. 

 

Artikel 8

1.  De jury stelt jaarlijks een lijst van De Best Verzorgde Boeken samen uit de uitgaven die binnen de gestelde termijn zijn voorgedragen; zij maakt de lijst uiterlijk op 15 maart bekend aan het bestuur van de Stichting.

2.  De jury zal bij de uitverkiezing rekening houden met de verschillen die kunnen voortvloeien uit de aard van de voorgedragen uitgaven: daartoe kan de jury bepaalde categorieën instellen waarbinnen bekroond wordt.

 

Artikel 9

1.  Uitgesloten van jurering zijn uitgaven waarbij een of meer juryleden bij de totstandkoming betrokken zijn geweest. Deze uitgaven worden door een schaduwjury beoordeeld. 

2.  De schaduwjury wordt, indien nodig, jaarlijks benoemd door het bestuur van de Stichting en wordt zoveel mogelijk op dezelfde wijze samengesteld als hierboven vermeld in artikel 3 lid 3. Bij voorkeur worden oud-leden van de jury van De Best Verzorgde Boeken gevraagd zitting te nemen.

 

3.  Hetgeen in dit reglement is bepaald ten aanzien van leden van de jury, geldt mutatis mutandis ook voor leden van de schaduwjury. Geen lid van de schaduw­jury mag betrokken zijn geweest bij de totstandko­ming van een door haar te beoordelen uitgave.

4.  De schaduwjury maakt haar voordracht bekend aan de Stichting voordat de jury haar werkzaamheden beëindigd heeft.

5.  De jury heeft het recht de voordracht van de schaduwjury geheel of gedeeltelijk niet over te nemen indien zij dit in het belang van een evenwichtige samenstelling van de totale selectie noodzakelijk acht.

 

Artikel 10

1.  De jury laat de uitverkiezing vergezeld gaan van een juryrapport, waarin zij behalve een beoordeling van elke uitverkozen uitgave de criteria die zij voor de uitverkiezing hanteerde, vermeldt. Ten behoeve van het juryrapport stelt de secretaris een zakelijke weergave van de overwegingen van de schaduwjury aan de jury beschikbaar.

2.  Noch over de keuze van de jury en de voordracht van de schaduwjury, noch over de tekst van het juryrapport kan worden gecorrespondeerd.

3.  Publieke bekendmaking van de lijst met uitverkozen uitgaven alsmede van het juryrap­port geschiedt op een door het bestuur van de Stichting te bepalen tijdstip.

4.  Voorafgaande aan de bekendmakingen genoemd in het vorige lid verstrekken de leden van de jury en de schaduwjury daarover geen mededelingen naar buiten.

 

Artikel 11

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet of waarin geen overeenstem­ming kan worden bereikt over de hantering van dit reglement overlegt de jury met de directeur van de Stichting. Een uitspraak van de directeur van de Stichting dienaangaande is bindend voor de jury.

 

Inschrijving is gesloten

De inschrijving voor De Best Verzorgde Boeken 2017 is gesloten.

En de Best Verzorgde Boeken van 2018? De inschrijving daarvoor zal tegen het eind van het jaar opengaan. Interesse om mee te doen? Stuur dan een mail naar info@bestverzorgdeboeken.nl en wij zenden je een herinneringsmail als de inschrijving geopend is. 

 

Jury\'s De Best Verzorgde Boeken

 

2017 - ontwerpers Yolanda Huntelaar en Michaël Snitker , Freek Kuin (creatief directeur drukker robstolk), Marije Sietsma (directeur Uitgeverij Loopvis) en Suzanne Bogman (Hoofd Publicaties Van Gogh Museum Amsterdam).


2016 - ontwerpers Yolanda Huntelaar en Remco van Bladel, Freek Kuin (creatief directeur drukker robstolk), Eelco van Welie (directeur nai010 uitgevers) en Carolien Glazenburg (conservator grafische vormgeving Stedelijk Museum Amsterdam).


2015 - Koen Brams (voormalig directeur Jan Van Eyck Academie en voormalig hoofdredacteur De Witte Raaf), Luc Derycke (uitgever MER Paper Kunsthalle en vormgever), Carolien Glazenburg (conservator Stedelijk Museum Amsterdam), Freek Kuin (creatief directeur drukkerij Robstolk), Wouter Roelants (boekhandelaar, Boekhandel Roelants en uitgever)


2014 – Hans Bockting (Bockting Ontwerpers, Amsterdam), Carolien Glazenburg (Stedelijk Museum Amsterdam), Bregitta Kramer (begeleider grafische producties, handboekbinder, docent grafische technieken, Diemen), Joris Kritis (grafisch ontwerper, Brussel) en Astrid Vorstermans (uitgever Valiz, Amsterdam).

2013 – Hans Bockting, Johan Holterman, Bregitta Kramer, Hanca Leppink, Marlies Visser2012 – Johan Holterman, Ada Lopes Cardozo, Rob van den Nieuwenhuizen, Marlies Visser, Peter de Winter 


2011 – Jan de Boer, Frederike Huygen, Fokko Tamminga, Astrid Vorstermans


2010 – Jan de Boer, Vanessa van Dam, Ada Lopes Cardozo, Erna Staal, Fokko Tamminga 


2009 – Volken Beck, Frederike Huygen, Ben Laloua, Paul van Mameren, Nina Post


2008 – Volken Beck, Vanessa van Dam, Nina Post, Fokko Tamminga, Julius Vermeulen


2007 – Kees van den Hoek, Ben Laloua, Pieter Tielen, Julius Vermeulen, René van der Vooren


2006 – Paul Hefting, Kees van den Hoek, Esther Noyons, Brigitte Slangen, Julius Vermeulen

Nieuwsbrief

Middels het formulier hieronder kunt u zich inschrijven voor de nieuwsbrief van De Best Verzorgde Boeken.

Contact

Stichting De Best Verzorgde Boeken
Herengracht 166
1016 BP  Amsterdam
telefoon  020 626 4971
fax  020 623 1696
info@bestverzorgdeboeken.nl
www.bestverzorgdeboeken.nl


ontwerp website: Kummer & Herrman, Utrecht
techniek: Thijs Gadiot, Amsterdam