About us

Dating back to 1926, the annual judging of the Dutch Best Verzorgde Boeken is the oldest of its kind in Europe. Due to several interruptions, the selection of books published in 2014 is the 56th one.


The somewhat old-fashioned expression best verzorgd (best cared for) has never been dropped because of the fact that what the judges award in the first place, are books, not just their design. Each well-made book is a meeting between form and content, the result of a cooperation between a commissioner (mostly a publisher), a designer and the printing industry. The contribution of the various participants is ever-changing.


Each year Dutch publishers, designers and printers submit over 300 books to be judged. The panel consists mostly of a publisher, two designers and a printer or binder, the fifth panel member being alternately a bookseller, a book historian, a museum curator or a writer on the subject.

 

The rules and criteria by which the judges are tied are kept to a minimum. The panel members are invited to select books that are excellent in their physical appearance and in doing this they are to keep an eye on the correlation between form and content. Thus each panel is free to develop its own vision, to decide which annual report or desk agenda is to be considered a book and which is not, and to select certain books which it deems not to be missed in spite of certain shortcomings.

 

The annual selection consists of 33 books at maximum. In the selection trade books are matched to museum publications, corporate editions to private initiatives.


The books are being exhibited at the Stedelijk Museum Amsterdam and at several other places in the Netherlands and abroad. Recently the number of exhibitions tends to increase. During the last years the Best Dutch Book Designs have been on show in Stockholm, Ljubljana, Hongkong and Tokyo. 

On top of that the selection finds its way each year to a bi-lingual book, The Best Dutch Book Designs / De Best Verzorgde Boeken. This catalogue presents the selected books in words – the judges reporting on each book separately – images and technical data. These elements are presented in a different way each year due to the book being designed by a different graphic designer. The contribution of the Dutch graphic industry in the production of this catalogue is not to be overseen.

Organiser of the yearly competition is the Foundation De Best Verzorgde Boeken, in which professional organisations of the book trade, the designers and the graphic industry cooperate.

The Best Dutch Book Designs is sponsored by Igepa Nederland, BNO/Pictoright (Amsterdam) en L. van Heek Textiles (Losser). 

Reglement

Reglement houdende de regeling voor de jaarlijkse uitverkiezing van De Best Verzorgde Boeken, opgemaakt in november 2015
 
De Stichting De Best Verzorgde Boeken en de Vlaamse Uitgevers Vereniging zullen vijftig uitgaven (boeken) verkiezen, waarvan maximaal drieëndertig Nederlandse en maximaal zeventien Vlaamse uitgaven (boeken), die zich in het bijzonder onderscheiden door de verzorging van hun vormgeving, typogra­fie, afbeeldingen en grafisch-technische productie; de verhou­ding tussen vorm en inhoud wordt hierbij in aanmerking genomen.

 

De Stichting en de Vlaamse Uitgevers Vereniging willen met deze uitverkiezing nationaal en internationaal de aandacht en de waardering bevorderen voor de cultuur van de boekver­zor­ging en het Nederlandse en Vlaamse boek. Ook willen zij met deze uitverkiezing uitgevers en andere opdrachtgevers stimuleren om meer aandacht te besteden aan de vormgeving en de technische productie van hun uitgaven.

 

De Stichting en de VUV zullen de lijst van de geselecteerde uitgaven aan de media bekendma­ken. De door een onafhankelijke jury geselecteerde uitgaven zullen in een tentoonstelling worden opgenomen, die in binnen- en buitenland zal worden verspreid. 

 


 

 

In de bij de tentoonstelling behorende catalogus zullen alle geselec­teerde uitgaven alsmede het juryrapport worden opgenomen.

Artikel 1

In dit reglement wordt verstaan onder:
-de Stichting: de Stichting De Best Verzorgde Boeken;
-de VUV: de Vlaamse Uitgevers Vereniging;
-uitgaven: boeken en andere in oplage vervaardigde producten op papier of een daarmee gelijk te stellen drager welke naar het oordeel van de jury met boeken gelijkgesteld kunnen worden;
-uitverkiezen: het opnemen van uitgaven op de lijst, bedoeld in arti­kel 8.

 

Artikel 2

1.  Voor de speciale Nederlands-Vlaamse editie van 2015 komen vijftig uitgaven, die zich in het bijzonder onderscheiden door de verzorging van hun vormgeving, typografie, afbeeldingen en grafisch-technische productie voor uitverkiezing in aanmerking.

2.  Om voor uitverkiezing in aanmerking te komen dient een uitgave te voldoen aan twee van de drie volgende vereisten. De uitgave die ingediend wordt bij de Stichting moet, al dan niet in de Nederlandse taal, zijn:

a.  uitgegeven door een in Nederland gevestigde uitgever;
b.  vormgegeven door een persoon die de Nederlandse nationaliteit bezit dan wel in Nederland gevestigd is;
c.  gedrukt door een in Nederland gevestigd grafisch bedrijf.

3.  Om voor uitverkiezing in aanmerking te komen dient een uitgave te voldoen aan twee van de drie volgende vereisten. De uitgave die ingediend wordt bij de VUV moet, al dan niet in de Nederlandse taal, zijn:
a.  uitgegeven door een in Vlaanderen of Brussel gevestigde uitgever;
b.  vormgegeven door een persoon die de Belgische nationaliteit bezit dan wel in Vlaanderen of Brussel gevestigd is;
c.  gedrukt door een in Vlaanderen of Brussel gevestigd grafisch bedrijf.


Artikel 3

1.  De Nederlands-Vlaamse jury bestaat uit een oneven aantal personen met een minimum van vijf.
2.  De Nederlandse leden worden benoemd door het bestuur van de Stichting.
3.  De Vlaamse leden worden benoemd door de VUV.
4.  De jury zal, zo mogelijk, zijn samengesteld uit:
a.  grafische vormgevers;
b.  een deskundige uit de grafimedia-branche;
c.  een deskundige uit de boekenbranche;
d.  een deskundige op het terrein van de grafische vorm­geving of de boekverzorging in het algemeen.
5.  De jury wijst uit haar midden een voorzitter aan.

6.  De directeur van de Stichting treedt op als secretaris van de jury zonder stemrecht.
7.  De leden van de jury ontvangen van de Stichting een vergoeding voor hun werk­zaamheden. Daarnaast ontvangen zij een reiskostenvergoeding en eventuele verblijfkosten.
8.De jury beslist bij meerderheid van stemmen van de aanwezige leden.
9.De jury kan adviseurs raadplegen. Voor het aantrekken van adviseurs dient de jury een verzoek in bij de directeur van de Stichting, die beslist over dit verzoek.

 

Artikel 4

1.  Om uitgaven in te dienen nodigt de Stichting in Nederland en de VUV in Vlaanderen gevestigde uitgevers, opdrachtgevers, grafisch vormgevers en grafische bedrijven uit, alsmede eventueel anderen die bij de totstandkoming van boeken betrokken zijn.
2. Daarnaast kunnen de leden van de jury individueel om voordracht van een of meer bepaalde titels verzoeken. Voorwaarde is dat degene die op zo'n verzoek ingaat, dit regle­ment erkent, met dien verstande dat artikel 5 lid 4 alsdan buiten werking blijft.

 

Artikel 5

1.  Een uitgave dient op een door de Stichting of de VUV ter beschikking gesteld formulier te worden ingediend.
2.  Tegelijk met het formulier, bedoeld in het eerste lid, worden twee exemplaren van de voor te dragen Nederlandse uitgave overgedragen aan het secretariaat van de Stichting. Van een Vlaamse   uitgave worden twee exemplaren overgedragen aan de VUV. 

3.  Degene die een uitgave voordraagt, verklaart zich bereid ingeval de voorgedragen uitgave uitverkozen wordt, maximaal zes extra exemplaren ervan kosteloos ter beschikking te stellen aan de organisatie ten behoeve van tentoonstellingen, mediacontacten en archivering. 
4.  Een voorgedragen uitgave wordt niet in behandeling genomen voordat ten behoeve van de organisatie een deelnamebedrag is gestort.

 

Artikel 6

Bij meerdelige uitgaven kan een enkel deel of de gehele uitgave voorgedragen en uitverkozen worden. Na uitverkiezing van een enkel deel kunnen de andere delen van dezelfde uitgave niet meer voor uitverkiezing in aanmerking komen.

 

Artikel 7
1.  Elke uitgave die verschenen is in het kalenderjaar voorafgaande aan het jaar waarin de  uitverkiezing plaatsvindt kan worden voorgedragen.
2.  Een uitgave wordt geacht te zijn verschenen in het jaar dat is vermeld in de uitgave zelf, tenzij de inzender aannemelijk maakt dat de uitgave in een ander jaar is verschenen. 

 

Artikel 8

1.  De jury stelt een lijst van De Best Verzorgde Boeken samen uit de uitgaven die binnen de gestelde termijn zijn voorgedragen; zij maakt de lijst uiterlijk op 15 maart bekend aan het bestuur van de Stichting en de VUV.

2.  De jury zal bij de uitverkiezing rekening houden met de verschillen die kunnen voortvloeien uit de aard van de voorgedragen uitgaven: daartoe kan de jury bepaalde categorieën instellen waarbinnen bekroond wordt.

 

Artikel 9

1.  Uitgesloten van jurering zijn uitgaven waarbij een of meer juryleden bij de totstandkoming betrokken zijn geweest. Deze uitgaven worden door een schaduwjury beoordeeld.
2.  De schaduwjury wordt, indien nodig, benoemd door het bestuur van de Stichting en door VUV en wordt zoveel mogelijk op dezelfde wijze samengesteld als hierboven vermeld in artikel 3 lid 3. Bij voorkeur worden oud-leden van de jury gevraagd zitting te nemen.
3.  Hetgeen in dit reglement is bepaald ten aanzien van leden van de jury, geldt mutatis mutandis ook voor leden van de schaduwjury. Geen lid van de schaduw­jury mag betrokken zijn geweest bij de totstandko­ming van een door haar te beoordelen uitgave.
4.  De schaduwjury maakt haar voordracht bekend aan de Stichting en aan VUV voordat de jury haar werkzaamheden beëindigd heeft.
5.  De jury heeft het recht de voordracht van de schaduwjury geheel of gedeeltelijk niet over te nemen indien zij dit in het belang van een evenwichtige samenstelling van de totale selectie noodzakelijk acht.

 

 

Artikel 10

1.  De jury laat de uitverkiezing vergezeld gaan van een juryrapport, waarin zij behalve een beoordeling van elke uitverkozen uitgave de criteria die zij voor de uitverkiezing hanteerde, vermeldt. Ten behoeve van het juryrapport stelt de secretaris een zakelijke weergave van de overwegingen van de schaduwjury aan de jury beschikbaar.
2.  Noch over de keuze van de jury en de voordracht van de schaduwjury, noch over de tekst van het juryrapport kan worden gecorrespondeerd.


3.  Publieke bekendmaking van de lijst met uitverkozen uitgaven alsmede van het juryrap­port geschiedt op een door het bestuur van de Stichting en van VUV  te bepalen tijdstip.
4.  Voorafgaande aan de bekendmakingen genoemd in het vorige lid verstrekken de leden van de jury en de schaduwjury daarover geen mededelingen naar buiten.


Artikel 11

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet of waarin geen overeenstem­ming kan worden bereikt over de hantering van dit reglement overlegt de jury met de organisatoren. Een uitspraak van de organisatoren dienaangaande is bindend voor de jury.

 

The Best Dutch-Flemish Book Designs 2015

Registration is closed!

 

But  the registration for 2016 will open in November this year. Do you want to submit? Send us an e-mail and we will remind you. E-mail: info@bestverzorgdeboeken.nl

 

 

Panel members The Best Dutch Book Designs

2015 - Koen Brams (sometime director, Jan Van Eyck Academie, sometime editor-in-chief, De Witte Raaf), Luc Derycke (publisher, MER Paper Kunsthalle, designer), Carolien Glazenburg (curator, Stedelijk Museum Amsterdam), Freek Kuin (creative director, Rob Stolk printers, Amsterdam), Wouter Roelants (bookseller and publisher)


2014 – Hans Bockting (graphic designer with Bockting Ontwerpers, Amsterdam), Carolien Glazenburg (Stedelijk Museum Amsterdam), Bregitta Kramer (print coordinator, book binder and teacher in printing techniques, Diemen), Joris Kritis (graphic designer, Brussels) and Astrid Vorstermans (publisher with Valiz, Amsterdam).

2013 – Hans Bockting, Johan Holterman, Bregitta Kramer, Hanca Leppink, Marlies Visser
2012 – Johan Holterman, Ada Lopes Cardozo, Rob van den Nieuwenhuizen, Marlies Visser, Peter de Winter
2011 – Jan de Boer, Frederike Huygen, Fokko Tamminga, Astrid Vorstermans
2010 – Jan de Boer, Vanessa van Dam, Ada Lopes Cardozo, Erna Staal, Fokko Tamminga

2009 – Volken Beck, Frederike Huygen, Ben Laloua, Paul van Mameren, Nina Post
2008 – Volken Beck, Vanessa van Dam, Nina Post, Fokko Tamminga, Julius Vermeulen
2007 – Kees van den Hoek, Ben Laloua, Pieter Tielen, Julius Vermeulen, René van der Vooren
2006 – Paul Hefting, Kees van den Hoek, Esther Noyons, Brigitte Slangen, Julius Vermeulen

Newsletter

Are you interested in receiving the newsletter of the Best Dutch Book Designs by e-mail? Please fill in the form hereunder.

 

Contact

Stichting De Best Verzorgde Boeken
Herengracht 166
NL-1016 BP  Amsterdam
The  Netherlands
Phone ++31 20 626 4971
Fax     ++31 20 623 1696
info@bestverzorgdeboeken.nl
www.bestverzorgdeboeken.nl


website design: Kummer & Herrman, Utrecht
programming: Thijs Gadiot, Amsterdam